Khoa Công nghệ thông tin (93)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 93

 • Bai tap Cau truc du lieu va giai thuat 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Sơn (2022)

 • Tài liệu được cấu trúc thành 8 chương, bao gồm: Chương 1. Thuật toán Sinh và Quay lui Chương 2. Giải thuật Tham lam Chương 3. Kỹ thuật Chia và trị Chương 4. Giải thuật Quy hoạch động Chương 5. Ngăn xếp Chương 6. Hàng đợi Chương 7. Đồ thị Chương 8. Cây nhị phân

 • Bai Giang Lập trình với Python 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh; Đặng, Ngọc Hùng (2022)

 • Bài giảng gồm 10 chương: Chương 1 giới thiệu và hướng dẫn cài đặt môi trường Python trên máy tính cá nhân và chạy chương trình Python đầu tiên Chương 2 lưu thông tin vào các biến và làm việc với văn bản và giá trị số. Chương 3 giới thiệu về Danh sách (list). Danh sách có thể chứa bao nhiêu thông tin tùy thích vào trong một biến, cho phép làm việc với dữ liệu một cách hiệu quả. Chương 4: sử dụng câu lệnh rẽ nhánh (if). Câu lệnh rẽ nhánh phản hồi một cách nếu các điều kiện nhất định là đúng và phản hồi theo một cách khác nếu những điều kiện đó điều kiện không đúng. Chương 5 giới thiệu cách sử dụng từ điển của Python. Chương 6 ghi nhận thông tin đầu vào của người dùng để cho ch...

 • BG Bài tập tin học cơ sở 2 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Sơn; Nguyễn, Văn Tiến (2022)

 • Tài liệu được cấu trúc thành 6 chương, bao gồm: Chương 1: Bài tập Kiểu dữ liệu và phép toán Chương 2: Bài tập Viết hàm và chương trình con Chương 3: Bài tập Mảng một chiều Chương 4: Bài tập Mảng hai chiều Chương 5: Bài tập Xâu ký tự Chương 6: Bài tập Cấu trúc

 • BG Bài tập ngôn ngữ lập trình C++ 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Sơn; Nguyễn, Văn Tiến (2022)

 • Tài liệu được cấu trúc thành 5 chương, bao gồm: Chương 1. Lập trình cơ bản với ngôn ngữ C++ Chương 2. Mảng và Con trỏ Chương 3. Cấu trúc Chương 4. Lớp và đối tượng Chương 5. Vào ra File

 • BG Bài tập kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Sơn (2022)

 • Tài liệu được cấu trúc thành 4 chương, bao gồm:  Chương 1. Lập trình cơ bản với Java  Chương 2. Lập trình Hướng đối tượng với Java  Chương 3. Ứng dụng Java Collection  Chương 4. Cấu trúc dữ liệu đồ thị

 • BG-Lap trinh mang-2020_watermark.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng; Nguyễn, Trọng Khánh (2020)

 • -