Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán
Authors: Tân, Hạnh
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2427
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

440

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • BAIGIANG CSDL PHANTAN FINAL.PDF
      Restricted Access
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)