Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Lập trình với Python
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh
Đặng, Ngọc Hùng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 10 chương: Chương 1 giới thiệu và hướng dẫn cài đặt môi trường Python trên máy tính cá nhân và chạy chương trình Python đầu tiên Chương 2 lưu thông tin vào các biến và làm việc với văn bản và giá trị số. Chương 3 giới thiệu về Danh sách (list). Danh sách có thể chứa bao nhiêu thông tin tùy thích vào trong một biến, cho phép làm việc với dữ liệu một cách hiệu quả. Chương 4: sử dụng câu lệnh rẽ nhánh (if). Câu lệnh rẽ nhánh phản hồi một cách nếu các điều kiện nhất định là đúng và phản hồi theo một cách khác nếu những điều kiện đó điều kiện không đúng. Chương 5 giới thiệu cách sử dụng từ điển của Python. Chương 6 ghi nhận thông tin đầu vào của người dùng để cho chương trình có tương tác. Chương 7: viết hàm. Hàm là cách gọi một khối mã để thực thi một nhiệm vụ nhất định và có thể chạy bất cứ khi nào Chương 8 giới thiệu về lớp (classes) Chương 9: cách làm việc với tệp (files) và xử lý lỗi để chương trình không bị ngắt bất thình lình. Chương 10 giới thiệu về các dự án
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3406
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

515

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai Giang Lập trình với Python 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)