Thông tin tài liệu


Title: Lập trình mạng
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng
Nguyễn, Trọng Khánh
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2188
Appears in Collections:CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

48

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG-Lap trinh mang-2020_watermark.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)