Thông tin tài liệu


Title: Bài tập Tin học cơ sở 2
Authors: Nguyễn, Mạnh Sơn
Nguyễn, Văn Tiến
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Tài liệu được cấu trúc thành 6 chương, bao gồm: Chương 1: Bài tập Kiểu dữ liệu và phép toán Chương 2: Bài tập Viết hàm và chương trình con Chương 3: Bài tập Mảng một chiều Chương 4: Bài tập Mảng hai chiều Chương 5: Bài tập Xâu ký tự Chương 6: Bài tập Cấu trúc
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3404
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

503

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Bài tập tin học cơ sở 2 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)