Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Minor thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thái Bình;  Advisor: TS. Nguyễn, Việt Lê (2021)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương sau: Chương 1: Tổng quan về kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long

 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Th.S Nguyễn, Hương Anh (2021)

 • Khóa luận tốt nghiệp chia làm ba chương nhƣ sau: Chương I. Cơ sở lý luận về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp Chương II. Thực trạng kê toán hàng tồn kho tại công ty TNHH sản xuất và thương mại INDO Chương III. Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH sản xuất và thƣơng mại INDO

 • Minor thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền;  Advisor: TS.GVC. Vũ, Quang Kết (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh. Căn cứ vào những tồn tại, hạn chế đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh.

 • Minor thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: TS.GVC. Vũ Quang Kết (2021)

 • Khóa luận nghiên cứu thuế GTGT; và kế toán thuế giá trị gia tăng từ đó đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng vi phạm nhằm đảm bảo nguồn thu, tránh thất thoát ngân sách nhà nước, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội.

 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai;  Advisor: TS. Nguyễn, Văn Hậu (2021)

 • Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Công ty TNHH điện tử PROS VINA. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện về về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH điện tử PROS VINA

 • Minor thesis


 • Authors: Đoàn, Hoài Thương;  Advisor: TS.GVC. Lê, Thị Ngọc Phương (2021)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các công ty nói chung; Nghiên cứu thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh; Dựa trên cơ sở lý luận và thực tế khảo sát tại Công ty để đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Biển Xanh

 • Minor thesis


 • Authors: Bùi, Kim Thoa;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, khóa luận tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương ❖ Chương I: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ❖ Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ HMP Việt Nam ❖ Chương III: Một số biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ HMP Việt Nam

 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: ThS. Lê, Thị Ánh (2021)

 • Khóa luận tìm hiểu tình hình thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Qua nghiên cứu sẽ thấy được những mặt ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần có biện pháp khắc phục, đề xuất những ý kiến đóng góp kịp thời khắc phục nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

 • Minor thesis


 • Authors: Đào Thu Huyền;  Advisor: TS.GVC. Vũ Quang Kết (2021)

 • Tìm hiểu sâu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung chính của luận văn được chia làm ba phần: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung. Chương III: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kỹ Thương Việt Trung.

 • Minor thesis


 • Authors: Đoàn Thị Thu Hà;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Việt Lê (2021)

 • Nội dung nghiên cứu Khoá luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam. Chương 3: Môt số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam.