Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Book


  • Authors: Sunil Cheruvu; Anil Kumar; Ned Smith (2020)

  • Trình bày khái niệm hóa Internet vạn vật an toàn; Các khuôn khổ và độ phức tạp của IoT; Khối xây dựng phần cứng bảo mật nền tảng cơ sở; Khối xây dựng bảo mật phần mềm IoT; Công nghệ kết nối cho IoT; Các ứng dụng dọc IoT và liên kết yêu cầu bảo mật

  • Book


  • Authors: Peter L Dordal (2020)

  • Giới thiệu về Mạng Máy tính, mạng máy tính đa năng và mở với các sơ đồ và bài tập.Bao gồm mạng LAN, kết nối internet và các lớp truyền tải, tập trung chủ yếu vào TCP / IP. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề tắcnghẽn; các chủ đề đặc biệt khác bao gồm xếp hàng, lưu lượng truy cập thời gian thực, quản lý mạng, bảo mật và trình mô phỏng NS