Thông tin tài liệu


Title: Fundamentals of Artificial Intelligence
Authors: K. R. Chowdhary
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2258
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

55

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)