Thông tin tài liệu


Title: Machine Learning and Artificial Intelligence
Authors: Ameet V Joshi
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2254
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

79

VIEWS & DOWNLOAD

832

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)