Thông tin tài liệu


Title: Demystifying Internet of Things Security
Authors: Sunil Cheruvu
Anil Kumar
Ned Smith
Issue Date: 2020
Publisher: Apress
Abstract: Trình bày khái niệm hóa Internet vạn vật an toàn; Các khuôn khổ và độ phức tạp của IoT; Khối xây dựng phần cứng bảo mật nền tảng cơ sở; Khối xây dựng bảo mật phần mềm IoT; Công nghệ kết nối cho IoT; Các ứng dụng dọc IoT và liên kết yêu cầu bảo mật
Description: Sách được tải miễn phí tại địa chỉ: https://itbook.store/
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2296
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Demystifying Internet of Things Security.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)