Thông tin tài liệu


Title: PyTorch Artificial Intelligence Fundamentals
Authors: Jibin Mathew
Issue Date: 2020
Publisher: Packt Publishing
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2256
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)