Thông tin tài liệu


Title: Multi-Objective Optimization using Artificial Intelligence Techniques
Authors: Seyedali Mirjalili
Jin Song Dong
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2260
Appears in Collections:E-book biếu, tặng
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)