Thông tin tài liệu


Title: Enterprise Artificial Intelligence Transformation
Authors: Rashed Haq
Issue Date: 2020
Publisher: John Wiley
Description: A Playbook for the Next Generation of Business and Technology Leaders
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2259
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)