Thông tin tài liệu


Title: An Introduction to Computer Networks
Authors: Peter L Dordal
Issue Date: 2020
Publisher: Self-publishing
Abstract: Giới thiệu về Mạng Máy tính, mạng máy tính đa năng và mở với các sơ đồ và bài tập.Bao gồm mạng LAN, kết nối internet và các lớp truyền tải, tập trung chủ yếu vào TCP / IP. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề tắcnghẽn; các chủ đề đặc biệt khác bao gồm xếp hàng, lưu lượng truy cập thời gian thực, quản lý mạng, bảo mật và trình mô phỏng NS
Description: Sách được tải miễn phí tại địa chỉ: https://itbook.store
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2297
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

80

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • An Introduction to Computer Networks.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)