Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Learning Object


  • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến; Trần, Thị Thập (2013)

  • -

  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2021)

  • Trong khuôn khổ bài giảng này, nhằm đảm bảo đề cương môn học, chúng tôi cấu trúc bài giảng theo 4 chương, bám theo đề cương của môn học. cụ thể như sau: Chương 1. Giới thiệu chung về trí tuệ marketing Chương 2. Phân tích dự báo phục vụ cho quyết định marketing Chương 3. Trí tuệ marketing và chiến lược kênh Chương 4. Chỉ số marketing