Thông tin tài liệu


Title: Hành vi khách hàng
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1731
Appears in Collections:MARKETING
ABSTRACTS VIEWS

878

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Hanh vi khach hang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)