Thông tin tài liệu


Title: Quản trị cơ sở dữ liệu kinh doanh
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Đỗ, Thị Thu Hường
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1758
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

364

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Quan tri co so du lieu kinh doanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)