Thông tin tài liệu


Title: Marketing căn bản
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Trần, Thị Thập
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1304
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

325

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Marketing can ban.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)