Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng; Nguyễn, Chiến Trinh; Nguyễn, Thị Thu Nga; Lê, Thanh Thuỷ (2022)

 • Nội dung bài giảng gồm 4 chương.  Chương I trình bày những khái niệm cơ bản liên quan IoT. Những vấn đề chính được đề cập bao gồm tổng quan về IoT và các khái niệm; khung cấu trúc IoT và cơ sở hạ tầng IoT. Trong phần này của tài liệu cũng xem xét về các ứng dụng IoT cũng như tiềm năng, thách thức trong lĩnh vực này.  Chương II giới thiệu về lớp ứng dụng và hỗ trợ trong kiến trúc IoT.  Chương III của tài liệu sẽ trình bày về một số giao thức chính trong IoT theo mô hình 4 lớp từ lớp ứng dụng, lớp hỗ trợ dịch vụ và ứng dụng, lớp mạng tới lớp thiết bị.  Chương IV của tài liệu giới thiệu về vấn đề an toàn trong IoT.

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiên; Đặng, Trần Lê Anh; Bùi, Trường Sơn (2022)

 • Nội dung cuốn bài giảng bao gồm 5 chương: Chương 1. Tổng quan về kiến trúc máy tính Chương 2. Kiến trúc tập lệnh và bộ xử lý Chương 3. Hệ thống bộ nhớ Chương 4. Xử lý song song và đa lõi Chương 5. Hệ thống vào ra

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Chiến Trinh; Ngô, Thị Thu Trang; Nguyễn, Thị Thu Hằng (2022)

 • Bài giảng được bố cục trong 4 chương. Chương 1 giới thiệu về tổng quan hệ thống nhúng với lịch sử phát triển, kiến trúc chung của hệ thống nhúng IoT và vòng đời của một hệ thống nhúng. Chương 2 cung cấp các phân tích về cấu trúc phần cứng của hệ thống nhúng, nhấn mạnh đến tác động của các đặc trưng IoT tới nền tảng phần cứng này. Chương 3 phân tích về thành phần phần mềm của hệ thống nhúng, được tiếp cận qua ba nhóm nội dung là hệ điều hành, phần sụn và phần mềm ứng dụng. Chương 4 cung cấp các kiến thức chung về qui trình thiết kế hệ thống nhúng IoT.

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Trọng Trung Anh; Khuất, Văn Đức (2022)

 • Bài giảng này được bố cục thành 05 chương với các nội dung chính như sau: Chương 1-Giới thiệu chung: cung cấp các kiến thức tổng quan về kĩ thuật lập trình các khái niệm cơ bản liên quan đến máy tính, các hoạt động chương trình máy tính. Ngoài ra, trong chương này, nội dung về các mô thức lập trình, chu trình phát triển tổng quát cũng cũng được đề cập. Chương 2-Lập trình cơ bản: trình bày chi tiết về ngôn ngữ lập trình C++. Những nội dung chính của chương bao gồm: Các kiến thức liên quan đến biến, kiểu dữ liệu, biểu thức, con trỏ, mảng. Ngoài ra chương học còn đề cập đến hàm và các kiểu dữ liệu có cấu trúc, luồng điều khiển chương trình cũng như việc vào ra file theo luồng. Chương 3-Lớp và đối tượng: trình bày về các khái niệm cơ bản liên quan đến đối tượng, lớp, mảng đố...

 • Bài giảng


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Hiền; Nguyễn, Viết Đảm (2022)

 • Bài giảng bao gồm các khái niệm cơ bản về truyền thông tần số vô tuyên, bộ phát, bộ thu, ăng-ten, các tiêu chuânt IEEE 802.15.1 và Bluetooth, IEEE 802.15.4 và ZigBee cho mạng cá nhân không dây tốc độ thấp, IEEE 802.11a/b/g/n/ac /ad và các tiêu chuẩn sắp tới /ax và /ay cho mạng cục bộ không dây (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX) và mạng đô thị không dây quang không gian tự do FSO (hồng ngoại), sự phát triển của công nghệ di động cho đến 5G và mạng diện rộng không dây vệ tinh, và cuối cùng là nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) và giao tiếp trường gần (NFC). Nhiều khía cạnh của sự cùng tồn tại (khả năng của hai hoặc nhiều công nghệ này hoạt động trong cùng một không gian vật lý) cũng được thảo luận, cũng như các vấn đề cơ bản về triển khai và bảo mật cho từng công nghệ được đề cập

 • Bài giảng


 • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Công Hùng; Nguyễn, Thanh Trà (2022)

 • Trong bài giảng này, các kiến trúc và hoạt động của điện toán đám mây được trình bày để giúp học viên năm bắt các kỹ thuật tốt nhất trong vận hành hệ thống mạng dựa trên đám mây.