Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng kỹ thuật lập trình
Authors: Nguyễn, Trọng Trung Anh
Khuất, Văn Đức
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng này được bố cục thành 05 chương với các nội dung chính như sau: Chương 1-Giới thiệu chung: cung cấp các kiến thức tổng quan về kĩ thuật lập trình các khái niệm cơ bản liên quan đến máy tính, các hoạt động chương trình máy tính. Ngoài ra, trong chương này, nội dung về các mô thức lập trình, chu trình phát triển tổng quát cũng cũng được đề cập. Chương 2-Lập trình cơ bản: trình bày chi tiết về ngôn ngữ lập trình C++. Những nội dung chính của chương bao gồm: Các kiến thức liên quan đến biến, kiểu dữ liệu, biểu thức, con trỏ, mảng. Ngoài ra chương học còn đề cập đến hàm và các kiểu dữ liệu có cấu trúc, luồng điều khiển chương trình cũng như việc vào ra file theo luồng. Chương 3-Lớp và đối tượng: trình bày về các khái niệm cơ bản liên quan đến đối tượng, lớp, mảng đối tượng, hàm chúng ta, lớp chúng ta, các thư viện lớp ngoài ra chương học cũng đề cập đến các tính chất cơ bản của hướng đối tượng. Chương 4-Cấu trúc dữ liệu: tập trung giới thiệu về các vấn liên quan đến danh sách liên kết, ngăn xếp và hàm đợi cũng như các thư viện và cấu trúc dữ liệu căn bản. Chương 5- Cải thiện mã nguồn: giới thiệu một số cách cải thiện mã nguồn liên quan đến việc hợp tác, kiểm thử, gỡ lỗi, case study.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3390
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

178

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Kĩ thuật lập trình 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)