Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Kiến trúc và giao thức IoT
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Nguyễn, Chiến Trinh
Nguyễn, Thị Thu Nga
Lê, Thanh Thuỷ
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung bài giảng gồm 4 chương.  Chương I trình bày những khái niệm cơ bản liên quan IoT. Những vấn đề chính được đề cập bao gồm tổng quan về IoT và các khái niệm; khung cấu trúc IoT và cơ sở hạ tầng IoT. Trong phần này của tài liệu cũng xem xét về các ứng dụng IoT cũng như tiềm năng, thách thức trong lĩnh vực này.  Chương II giới thiệu về lớp ứng dụng và hỗ trợ trong kiến trúc IoT.  Chương III của tài liệu sẽ trình bày về một số giao thức chính trong IoT theo mô hình 4 lớp từ lớp ứng dụng, lớp hỗ trợ dịch vụ và ứng dụng, lớp mạng tới lớp thiết bị.  Chương IV của tài liệu giới thiệu về vấn đề an toàn trong IoT.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3392
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

98

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Kiến trúc và giao thức IoT 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)