Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Learning Object


  • Authors: Nguyễn, Việt Hùng; Nguyễn, Thị Thu Hằng; Lê, Tùng Hoa; Nguyễn, Việt Hưng; Nguyễn, Quý Sỹ (2014)

  • -

  • Bài giảng


  • Authors: Bùi Quang Trung; Nguyễn Thị Thu Hằng (2023)

  • Cung cấp cho sinh viên từ các kiến thức cơ bản về hệ thống cảm biến như khái niệm, cấu tạo, phân loại, ứng dụng và thiết kế hệ thống cảm biến, cách thức thu thập, xử lý, các chuẩn và giao thức truyền thông trong hệ thống cảm biến. Gồm ba chương: Chương 1 Tổng quan về hệ thống cảm biến, Chương 2 Thu thập dữ liệu trong hệ thống cảm biến, Chương 3 Chuẩn và các giao thức truyền thông trong hệ thống cảm biến