Thông tin tài liệu


Title: Quản lý mạng viễn thông
Authors: Hoàng, Trọng Minh
Nguyễn, Tiến Ban
Nguyễn, Thị Thanh Tú
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1531
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

86

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4_BG_quan ly mang vien thong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)