Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng An ninh mạng viễn thông
Authors: Nguyễn, Chiến Trinh
Nguyễn, Tiến Ban
Hoàng, Trọng Minh
Nguyễn, Thanh Trà
Phạm, Anh Thư
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1543
Appears in Collections:VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

103

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_An ninh mang thong tin.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.