Thông tin tài liệu


Title: Tổng quan viễn thông
Authors: Nguyễn, Đức Nhân
Cao, Hồng Sơn
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1532
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Slide BG Tổng quan viễn thông.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)