Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Viết Minh (2021)

  • Với cấu trúc gồm 7 chương, nội dung môn học được bố cục thành hai phần: Phần 1: Trình bày các nội dung cơ bản về truyền thông vệ tinh: Tổng quát thông tin vệ tinh, các vấn đề về quỹ đạo vệ tinh, phân tích phân hệ mặt đất, phân hệ không gian và giải quyết bài toán thiết kế đường truyền vệ tinh. Phần 2: Trình bày chi tiết về hệ thống thông tin di động vệ tinh và giới thiệu các hệ thống vệ tinh cung cấp dịch vụ phổ biến hiện nay là hệ thống vệ tinh định vị và hệ thống internet vệ tinh.

  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Viết Minh; Phạm, Thị Thuý Hiền (2022)

  • Bài giảng có cấu trúc 7 chương. Chương đầu trình bày tổng quát về quy hoạch và tối ưu mạng di động. Các chương 2, 3 và 4 trình bày quy hoạch và tối ưu cho các thành phần của mạng di động 3G UMTS, lần lượt là mạng truy nhập vô tuyến, mạng truyền dẫn và mạng lõi. Vấn đề quy hoạch và tối ưu mạng truy nhập vô tuyến và mạng lõi của mạng di động 4G LTE được trình bày lần lượt trong chương 5 và 6. Chương cuối của bài giảng, chương 7, dành cho quy hoạch và tối ưu của mạng di động 5G.