Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng quy hoạch và tối ưu mạng đi động
Authors: Nguyễn, Viết Minh
Phạm, Thị Thuý Hiền
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng có cấu trúc 7 chương. Chương đầu trình bày tổng quát về quy hoạch và tối ưu mạng di động. Các chương 2, 3 và 4 trình bày quy hoạch và tối ưu cho các thành phần của mạng di động 3G UMTS, lần lượt là mạng truy nhập vô tuyến, mạng truyền dẫn và mạng lõi. Vấn đề quy hoạch và tối ưu mạng truy nhập vô tuyến và mạng lõi của mạng di động 4G LTE được trình bày lần lượt trong chương 5 và 6. Chương cuối của bài giảng, chương 7, dành cho quy hoạch và tối ưu của mạng di động 5G.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3396
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quy hoạch và Tối ưu mạng di động 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)