Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thanh Nga (2022)

 • Bài giảng “Kinh doanh quốc tế” trang bị cơ sở lý luận cơ bản và hiện đại, bao gồm các nội dung sau: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ TOÀN CẦU HÓA Chương 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ Chương 3: THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Chương 4: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chương 5: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ Chương 6: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ Chương 7: PHÂN TÍCH VÀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Chương 8: CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ

 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Thị Hòa; Đỗ, Thị Lan Anh (2022)

 • Nội dung được trình bày trong 6 chương: Chương1 : Tổng quan về Logistics và Quản trị Logistics Chương 2: Chiến lược quản trị Logistics Chương 3: Dự báo nhu cầu trong Logistics Chương 4: Hoạch định vị trí trong Logistics và chuỗi cung ứng Chương 5: Quản trị các hoạt động Logistics cơ bản Chương 6: Tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics

 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Diệp; Đỗ, Thị Lan Anh (2022)

 • Bài giảng gồm có 5 chương: Chương 1. Tổng quan về quản trị hệ thống thông tin logistics Chương 2. Các chức năng quản trị hệ thống thông tin logistics Chương 3. Phân hệ thông tin dịch vụ khách hàng Chương 4. Phân hệ thông tin quản lý vận chuyển và giao nhận hàng hóa Chương 5. Phân hệ thông tin quản lý và vận hành kho hàng

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2022)

 • Bài giảng được thiết kế thành 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro Chương 2: Chương trình quản lý rủi ro Chương 3: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Thị Hòa; Nguyễn, Quang Huy (2022)

 • Nội dung của môn học bao gồm 6 chương: Chương 1: Tổng quan môn học nghiệp vụ hải quan; Chương 2: Các phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu; Chương 3: Áp mã xác định thuế suất và tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng hóa; Chương 4: Xuất xứ hàng hóa; Chương 5: Thủ tục hải quan; Chương 6: Chứng từ hải quan