Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị Logistics
Authors: Trần, Thị Hòa
Đỗ, Thị Lan Anh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung được trình bày trong 6 chương: Chương1 : Tổng quan về Logistics và Quản trị Logistics Chương 2: Chiến lược quản trị Logistics Chương 3: Dự báo nhu cầu trong Logistics Chương 4: Hoạch định vị trí trong Logistics và chuỗi cung ứng Chương 5: Quản trị các hoạt động Logistics cơ bản Chương 6: Tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3378
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

194

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quản trị Logistics 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)