Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Nghiệp vụ hải quan
Authors: Trần, Thị Hòa
Nguyễn, Quang Huy
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung của môn học bao gồm 6 chương: Chương 1: Tổng quan môn học nghiệp vụ hải quan; Chương 2: Các phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu; Chương 3: Áp mã xác định thuế suất và tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng hóa; Chương 4: Xuất xứ hàng hóa; Chương 5: Thủ tục hải quan; Chương 6: Chứng từ hải quan
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3449
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

144

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Nghiep vu hai quan 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)