Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Disseration


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn; TS. Trương, Trung Kiên;  Advisor: PGS.TS. Võ, Nguyễn Quốc Bảo (2020)

 • Luận án được cấu trúc bao gồm 04 chương và kết luận, kiến nghị nghiên cứu tiếp theo. Cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan những vấn đề chung. Chương 2: Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống thông tin vô tuyến chuyển tiếp một chiều sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng. Chương 3: Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống vô tuyến chuyển tiếp hai chiều sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng vô tuyến. Chương 4: Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống thông tin vô tuyến nhận thức sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng vô tuyến; Phần kết luận và hướng nghiên cứu tương lai

 • Disseration


 • Authors: Ngô, Thị Thu Trang;  Advisor: TSKH. Bùi, Trung Hiếu; TS. Nguyễn, Đức Nhân (2021)

 • Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, Luận án được chia thành 4 chương với nội dung cụ thể như sau. Chương 1 trình bày các vấn đề về kĩ thuật OFDM và triển khai trong truyền dẫn quang cũng như các kết quả nghiên cứu tiêu biểu liên quan, từ đó đề xuất hướng nghiên cứu thực hiện Luận án. Mô hình giải tích đánh giá hiệu năng hệ thống OFDM quang dưới ảnh hưởng của tổng thể các yếu tố tác động đến từ các thành phần của hệ thống được xây dựng trong chương 2. Nội dung hai đóng góp được trình bày lần lượt trong chương 3 và chương 4 của Luận án.Mục tiêu chính của luận án này là nghiên cứu để đề xuất được giải pháp cải thiện hiệu năng cho các hệ thống OFDM quang. Các hướng nghiên cứu được lựa chọn để đạt được mục tiêu này là tìm kiếm các giải pháp để giảm thiểu PAPR và các giải pháp g...

 • Disseration


 • Authors: Vũ, Khánh Quý;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban; PGS.TS. Nguyễn Đình Hân (2021)

 • Luận án gồm ba phần: Mở đầu, Nội dung và Kết luận. Phần Nội dung gồm 04 chương với nội dung như sau: Chương 1. Mạng MANET và bài toán cải thiện hiệu năng. Chương 2. Định tuyến trong mạng MANET Chương 3. Định tuyến cải thiện hiệu năng mạng MANET Chương 4. Tích hợp, mở rộng khả năng của MANET

 • Disseration


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương;  Advisor: PGS.TS Lê Hữu Lập; TS. Lê Minh Tuấn (2023)

 • Luận án được trình bày trong 03 chương chính ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục. Chương 1: Tổng quan về các hệ thống thông tin vô tuyến và vấn đề hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống. Chương 2: Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hệ thống vô tuyến sử dụng nhiều ăng ten phân chia theo thời gian TDD. Chương 3: Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng hệ thống vô tuyến sử dụng nhiều ăng ten FD. Ngoài ra: Phần phụ lục trình bày quá trình khai báo và thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), quá trình phân tích, truy xuất, suy diễn và ra quyết định, trích dẫn nguồn code của các mô phỏng….

 • Disseration


 • Authors: Phan, Thị Thu Hằng;  Advisor: PGS.TS. Đặng Thế Ngọc; PGS.TS. Lê Hải Châu (2023)

 • Bố cục của luận án bao gồm 4 Chương cùng với phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các báo cáo khoa học đã được công bố của nghiên cứu sinh. Chương 1: Tổng quan về truyền dẫn khóa lượng tử qua không gian tự do. Chương 2: Hệ thống QKD-FSO biến liên tục dựa trên điều chế pha. Chương 3: Cải thiện hiệu năng hệ thống QKD-FSO sử dụng kỹ thuật truyền lại khóa và chuyển tiếp. Chương 4: Hệ thống QKD-FSO đa kênh đa người sử dụng.