Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng năng lượng tại trạm gốc hệ thống thông tin vô tuyến nhiều ăng ten
Authors: PGS.TS Lê Hữu Lập
TS. Lê Minh Tuấn
Nguyễn, Thị Thanh Hương
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận án được trình bày trong 03 chương chính ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục. Chương 1: Tổng quan về các hệ thống thông tin vô tuyến và vấn đề hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống. Chương 2: Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng hệ thống vô tuyến sử dụng nhiều ăng ten phân chia theo thời gian TDD. Chương 3: Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng hệ thống vô tuyến sử dụng nhiều ăng ten FD. Ngoài ra: Phần phụ lục trình bày quá trình khai báo và thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL), quá trình phân tích, truy xuất, suy diễn và ra quyết định, trích dẫn nguồn code của các mô phỏng….
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3367
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA-Nguyen Thi Thanh Huong_TT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 448,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)