Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng vô tuyến
Authors: PGS.TS. Võ, Nguyễn Quốc Bảo
Nguyễn, Anh Tuấn
TS. Trương, Trung Kiên
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận án được cấu trúc bao gồm 04 chương và kết luận, kiến nghị nghiên cứu tiếp theo. Cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan những vấn đề chung. Chương 2: Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống thông tin vô tuyến chuyển tiếp một chiều sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng. Chương 3: Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống vô tuyến chuyển tiếp hai chiều sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng vô tuyến. Chương 4: Phân tích, đánh giá hiệu năng hệ thống thông tin vô tuyến nhận thức sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng vô tuyến; Phần kết luận và hướng nghiên cứu tương lai
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2416
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2. Tom tat Luan an Tien si_Nguyen Anh Tuan_KTVT_HVCNBCVT_2020.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)