Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Software


  • Authors: Lê, Nhật Thăng; Trần, Thị Thủy Bình; Nguyễn, Thu Hiên; Ngộ, Thị Thu Trang (2014)

  • -

  • Book


  • Authors: Nguyễn, Chiến Trinh, Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Thị Thu Hằng (2014)

  • Các nguyên lý lớp ứng dụng mạng internet. - Web và giao thức HTTP. - Truyền tệp và thư điện tử. - Dịch vụ tên miền DNS 53. - Các ứng dụng ngang hàng (P2P). - Kết nối mạng đa phương tiện. - Xu hướng phát triển ứng dụng và dịch vụ trên nền internet.

  • Learning Object


  • Authors: Nguyễn, Việt Hùng; Nguyễn, Thị Thu Hằng; Lê, Tùng Hoa; Nguyễn, Việt Hưng; Nguyễn, Quý Sỹ (2014)

  • -