Thông tin tài liệu


Title: Mạng adhoc học không dây
Authors: Nguyễn, Việt Hùng
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Lê, Tùng Hoa
Nguyễn, VIệt Hưng
Nguyễn, Quý Sỹ
Vũ, Trưởng Thành
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1744
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Mang adhoc khong day.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)