Search

Current filters:Current filters:Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Sơn (2022)

 • Tài liệu được cấu trúc thành 8 chương, bao gồm: Chương 1. Thuật toán Sinh và Quay lui Chương 2. Giải thuật Tham lam Chương 3. Kỹ thuật Chia và trị Chương 4. Giải thuật Quy hoạch động Chương 5. Ngăn xếp Chương 6. Hàng đợi Chương 7. Đồ thị Chương 8. Cây nhị phân

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Sơn (2022)

 • Tài liệu được cấu trúc thành 4 chương, bao gồm:  Chương 1. Lập trình cơ bản với Java  Chương 2. Lập trình Hướng đối tượng với Java  Chương 3. Ứng dụng Java Collection  Chương 4. Cấu trúc dữ liệu đồ thị

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Sơn; Nguyễn, Văn Tiến (2022)

 • Tài liệu được cấu trúc thành 5 chương, bao gồm: Chương 1. Lập trình cơ bản với ngôn ngữ C++ Chương 2. Mảng và Con trỏ Chương 3. Cấu trúc Chương 4. Lớp và đối tượng Chương 5. Vào ra File

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Sơn; Nguyễn, Văn Tiến (2022)

 • Tài liệu được cấu trúc thành 6 chương, bao gồm: Chương 1: Bài tập Kiểu dữ liệu và phép toán Chương 2: Bài tập Viết hàm và chương trình con Chương 3: Bài tập Mảng một chiều Chương 4: Bài tập Mảng hai chiều Chương 5: Bài tập Xâu ký tự Chương 6: Bài tập Cấu trúc

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh; Đặng, Ngọc Hùng (2022)

 • Bài giảng gồm 10 chương: Chương 1 giới thiệu và hướng dẫn cài đặt môi trường Python trên máy tính cá nhân và chạy chương trình Python đầu tiên Chương 2 lưu thông tin vào các biến và làm việc với văn bản và giá trị số. Chương 3 giới thiệu về Danh sách (list). Danh sách có thể chứa bao nhiêu thông tin tùy thích vào trong một biến, cho phép làm việc với dữ liệu một cách hiệu quả. Chương 4: sử dụng câu lệnh rẽ nhánh (if). Câu lệnh rẽ nhánh phản hồi một cách nếu các điều kiện nhất định là đúng và phản hồi theo một cách khác nếu những điều kiện đó điều kiện không đúng. Chương 5 giới thiệu cách sử dụng từ điển của Python. Chương 6 ghi nhận thông tin đầu vào của người dùng để cho chương trình có tương tác. Chương 7: viết hàm. Hàm là cách gọi một khối mã để thực thi một nhiệm vụ ...