ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG KHOA CƠ BẢN (5)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5

 • DE CUONG TRIET.pdf.jpg
 • Đề cương môn học


 • Authors: Phạm, Minh Ái; Phạm, Thị Khánh (2020)

 • Cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về: - Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội - Lý thuyết về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử - Phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử.

 • DE CUONG KTCT.pdf.jpg
 • Đề cương môn học


 • Authors: Đào, Mạnh Ninh (2020)

 • + Cung cấp những kiến thức có tính hệ thống, cơ bản về đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường, giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. + Sinh viên nắm được những kiến thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam, những nội dung cơ bản về công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

 • DE CUONG TTHCM.pdf.jpg
 • Đề cương môn học


 • Authors: Đỗ, Minh Sơn (2020)

 • Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

 • DE CUONG LICH SU DANG.pdf.jpg
 • Đề cương môn học


 • Authors: Đào, Mạnh Ninh (2020)

 • Cung cấp những kiến thức có tính hệ thống, cơ bản về đối tượng, phương pháp và chức năng của môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (1920-1930); sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018).

 • DE CUONG CNXH - HE CLC.pdf.jpg
 • Đề cương môn học


 • Authors: Phạm, Minh Ái; Phạm, Thị Khánh (2020)

 • - Có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung. - Xây dựng được niềm tin, lý tưởng và con đường tất yếu dẫn đến thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.