Thông tin tài liệu


Title: Đề cương môn học kinh tế chính trị Mac-Lênin
Authors: Đào, Mạnh Ninh
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: + Cung cấp những kiến thức có tính hệ thống, cơ bản về đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường, giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. + Sinh viên nắm được những kiến thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam, những nội dung cơ bản về công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3362
Appears in Collections:ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG KHOA CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

189

VIEWS & DOWNLOAD

158

Files in This Item:
Thumbnail
  • DE CUONG KTCT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)