Thông tin tài liệu


Title: Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Đỗ, Minh Sơn
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Sinh viên hiểu được những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3361
Appears in Collections:ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG KHOA CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

92

VIEWS & DOWNLOAD

106

Files in This Item:
Thumbnail
  • DE CUONG TTHCM.pdf
      Restricted Access
    • Size : 936,53 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)