Thông tin tài liệu


Title: Đề cương môn học Triết học Mác-Lênin
Authors: Phạm, Minh Ái
Phạm, Thị Khánh
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Cung cấp những kiến thức có tính hệ thống về: - Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội - Lý thuyết về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử - Phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3363
Appears in Collections:ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG KHOA CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

453

VIEWS & DOWNLOAD

1192

Files in This Item:
Thumbnail
  • DE CUONG TRIET.pdf
      Restricted Access
    • Size : 915,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)