Thông tin tài liệu


Title: Hoạt động truyền thông thương hiệu Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
Authors: TS. Trần Đình Nam
Nguyễn, Thị Định
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động truyền thông thương hiệu của doanh nghiệp. Chương 2. Thực trạng hoạt động truyền thông thương hiệu Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Công nghệ Hoàng Long. Chương 3. Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông thương hiệu cho Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Công nghệ Hoàng Long.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3337
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)