Bùi Xuân Phong
Trình độ chuyên môn:
Chức danh:
Showing results 1 to 10 of 24
 • BG Dao duc KD & VHDN.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Trần, Diệu Linh; Phạm, Thị Minh Lan (2020)

 • Bài giảng có kết cấu 5 chương bao gồm: Chương 1 - Một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh: trình bày các khái niệm về đạo đức, đạo đức kinh doanh, các nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh, nguồn gốc của các vấn đề đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và vai trò của đạo đức kinh doanh. Chương 2 – Xây dựng đạo đức kinh doanh: đề cập đến các vấn đề đạo đức kinh doanh trong các hoạt động chức năng và trong mối quan hệ với các đối tượng hữu quan, cách thức phân tích hành vi đạo đức kinh doanh và xây dựng chương trình tuân thủ đạo đức. Chương 3 – Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: trình bày về khái niệm, đặc điểm, các yếu tố cấu thành của văn hóa; khái niệm, đặc điểm, va...

 • BG Dam phan kinh doanh.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Lê Thị Bích Ngọc (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm 4 chương theo đề cương được duyệt, bao gồm: Chương 1. Một số vấn đề chung về đàm phán kinh doanh Chương 2. Nội dung, phương thức và chiến lược trong đàm phán kinh doanh. Chương 3. Văn hóa trong đàm phán kinh doanh Chương 4. Chuẩn bị và tổ chức trong đàm phán kinh doanh

 • BG Xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Lê, Thị Ánh (2023)

 • Nội dung bài giảng gồm 9 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức về xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Bài giảng được nghiên cứu từ các nguồn tài liệu khác nhau, có nhiều thay đổi và bổ sung để đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Cuối mỗi chương đều có phần ôn tập và thảo luận