Thông tin tài liệu


Title: Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
Authors: Bùi, Xuân Phong
Trần, Diệu Linh
Phạm, Thị Minh Lan
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng có kết cấu 5 chương bao gồm: Chương 1 - Một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh: trình bày các khái niệm về đạo đức, đạo đức kinh doanh, các nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh, nguồn gốc của các vấn đề đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và vai trò của đạo đức kinh doanh. Chương 2 – Xây dựng đạo đức kinh doanh: đề cập đến các vấn đề đạo đức kinh doanh trong các hoạt động chức năng và trong mối quan hệ với các đối tượng hữu quan, cách thức phân tích hành vi đạo đức kinh doanh và xây dựng chương trình tuân thủ đạo đức. Chương 3 – Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: trình bày về khái niệm, đặc điểm, các yếu tố cấu thành của văn hóa; khái niệm, đặc điểm, vai trò, tác động của văn hóa doanh nghiệp, các biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp Chương 4 – Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: trình bày cơ sở để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng tới văn hóa doanh nghiệp, các dạng văn hóa doanh nghiệp, các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp, duy trì và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Chương 5 – Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh: trình bày về văn hóa trong ứng xử nội bộ doanh nghiệp, văn hóa trong xây dựng thương hiệu, văn hóa trong hoạt động marketing, văn hóa trong đàm phán, văn hóa trong mối quan hệ với khách hàng.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2304
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

963

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Dao duc KD & VHDN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)