Thông tin tài liệu


Title: Đàm phán kinh doanh
Authors: Bùi, Xuân Phong
Lê Thị Bích Ngọc
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung bài giảng gồm 4 chương theo đề cương được duyệt, bao gồm: Chương 1. Một số vấn đề chung về đàm phán kinh doanh Chương 2. Nội dung, phương thức và chiến lược trong đàm phán kinh doanh. Chương 3. Văn hóa trong đàm phán kinh doanh Chương 4. Chuẩn bị và tổ chức trong đàm phán kinh doanh
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2303
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

523

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Dam phan kinh doanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)