Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Thanh Nga (2022)

  • Bài giảng “Kinh doanh quốc tế” trang bị cơ sở lý luận cơ bản và hiện đại, bao gồm các nội dung sau: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ TOÀN CẦU HÓA Chương 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ Chương 3: THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Chương 4: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chương 5: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ Chương 6: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ Chương 7: PHÂN TÍCH VÀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Chương 8: CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ