Search

Current filters:Current filters:Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Learning Object


 • Authors: Nguyễn, Thị Chinh Lam; Lê, Thị Ánh; Hoàng, Thị Tuyết; Vũ, Quang Kết (2013)

 • -

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn ,Thị Chinh Lam; Nguyễn, Văn Hậu; Phạm, Vũ Hà Thanh; Nguyễn, Thị Việt Lê; Lê, Thị Ánh (2023)

 • Giáo trình gồm 8 chương hệ thống những vấn đề bản chất hạch toán, sau đó trình bày hệ thống phương pháp kế toán sử dụng để theo dõi, phản ánh nghiệp vụ kinh tế và cuối cùng là nội dung tổ chức công tác kế toán. Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập

 • Bài giảng


 • Authors: Phạm, Vũ Hà Thanh; Lê, Thị Ánh (2023)

 • Bài giảng gồm 6 chương, nội dung các chương được trình bày gồm hai phần nội dung chính: đặc điểm, nguyên tắc trong các hoạt động xuất nhập khẩu có ảnh hưởng đến hoạt động kế toán; và trình tự, nội dung kế toán các hoạt động xuất nhập khẩu, sau mỗi chương đều có phần ví dụ minh họa và câu hỏi ôn tập.

 • Bài giảng


 • Authors: Vũ, Quang Kết; Lê, Thị Ánh (2022)

 • Bài giảng gồm 8 chương: - Chương 1: Tổng quan về Đầu tư tài chính. - Chương 2: Các mô hình định giá tài sản tài chính - Chương 3: Phân tích và định giá cổ phiếu - Chương 4: Phân tích và định giá trái phiếu - Chương 5: Lý thuyết về danh mục đầu tư và phân bổ vốn đầu tư - Chương 6: Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư tài chính - Chương 7: Phân tích kỹ thuật - Chương 8: Thị trường hiệu quả và tài chính hành vi