Thông tin tài liệu


Title: Giáo trình Nguyên lý kế toán
Authors: Nguyễn ,Thị Chinh Lam
Nguyễn, Văn Hậu
Phạm, Vũ Hà Thanh
Nguyễn, Thị Việt Lê
Lê, Thị Ánh
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Giáo trình gồm 8 chương hệ thống những vấn đề bản chất hạch toán, sau đó trình bày hệ thống phương pháp kế toán sử dụng để theo dõi, phản ánh nghiệp vụ kinh tế và cuối cùng là nội dung tổ chức công tác kế toán. Cuối mỗi chương đều có phần câu hỏi ôn tập
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3471
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

177

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Giao trinh Nguyên lý kế toán(NT cấp khoa).pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)