Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Đầu tư tài chính
Authors: Vũ, Quang Kết
Lê, Thị Ánh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 8 chương: - Chương 1: Tổng quan về Đầu tư tài chính. - Chương 2: Các mô hình định giá tài sản tài chính - Chương 3: Phân tích và định giá cổ phiếu - Chương 4: Phân tích và định giá trái phiếu - Chương 5: Lý thuyết về danh mục đầu tư và phân bổ vốn đầu tư - Chương 6: Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư tài chính - Chương 7: Phân tích kỹ thuật - Chương 8: Thị trường hiệu quả và tài chính hành vi
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3432
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

238

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Dau tu tai chinh 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 14,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)