Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Tiến Nhàn
Authors: TS. Nguyễn, Hương Anh
Đỗ, Thị Hương
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Đi sâu tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tƣ sản xuất và thƣơng mại Tiến Nhàn - Kết hợp quá trình học tập và quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty để đƣa ra nhận xét, đánh giá, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2390
Appears in Collections:Ngành Marketing
ABSTRACTS VIEWS

229

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Do Thi Huong - B17DCKT062.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)