E-BOOK CHUYÊN NGÀNH : [66]


Logo

Sub-communities within this community

E-BOOK ĐẶT MUA [30]

BST gồm các e-book chuyên ngành đặt mua từ các nxb trong và nước ngoài

Collections in this community

Logo

OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN [20]

BST bao gồm các tài liệu được nhận biếu, tặng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài HV; các tài liệu mở được tải trên mạng miễn phí

Logo

OER - SÁCH KHOA HỌC CƠ BẢN [11]

Tập hợp các E-book thuộc ngành khoa học cơ bản phục vụ các môn học đại cương

Logo

OER - SÁCH KỸ NĂNG MỀM [3]

Bao gồm những cuốn sách được yêu cầu trong chương trình học của bộ môn Phát triển kỹ năng.

Logo

OER - SÁCH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ [1]

Bộ sưu tập những e-book về ngành điện tử, phục vụ tham khảo các môn học trong chương trình đào tạo

Logo

OER- NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG [1]

Bộ sưu tập các tài liệu mở phục vụ môn học ngành Điện tử viễn thông